Obchodní podmínky 

ekonomického subjektu Žaneta Zieglerová, DiS. se sídlem Moravská 829/50, 62000, Brno-Tuřany. Identifikační číslo: 67033997 zapsané v živnostenském rejstříku magistrátu města Brna pro zprostředkování obchodu a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.artesvet.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") ekonomického subjektu Žaneta Zieglerová, DiS., se sídlem Moravská 829/50, 62000 Brno, identifikační číslo: 67033997, zapsané v živnostenském rejstříku magistrátu města Brna (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodních případů uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.artesvet.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí obchodních případů. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Obchodní případy lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Obchodní případy

2.1. Obchodní případy vznikají na základě objednávek zboží, služeb na webovém rozhraní www.artesvet.cz. 

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, službě a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, služby. Ceny zboží, služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží, služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží, služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

2.4.1. objednávaném zboží, službě 

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, služby

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

2.4.4. kontaktní údaje kupujícího

2.4.5. v případě online kurzu pro dítě - jméno, příjmení dítěte, věk, třída ZŠ, speciální potřeby (znevýhodnění, zdravotní omezení, aktuální zdravotní stav)

2.5. Při objednávání zboží, služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit nákup". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. Cena zboží, služby a platební podmínky

3.1. Cenu zboží, služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č: 6085860399/0800 , vedený u společnosti Česká Spořitelna (dále jen "účet prodávajícího")

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření obchodního případu.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Po připsání částky na účet prodávajícího vystaví prodávající na základě obchodního případu kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Přeprava a dodání zboží, služeb 

4.1. V případě, že s online kurzem souvisí dodávka boxu obsahující materiál nutný k realizaci objednané služby, prodávající zajistí dodávku tohoto boxu v dostatečném předstihu před konáním kurzu - po uhrazení objednávky.

4.2. Kupující je povinen převzít zásilku v době určené doručovací službou.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.5. Online kroužek Tvořstoru je zahájen dnem přesně uvedeným v informačním emailu rodičům, který je doručen kupujícímu týden před konáním online kroužku. V emailu je uveden odkaz na webové rozhraní zoom.

4.5. Podmínky pro spuštění online kroužku Tvořstor, které musí kupující zajistit jsou:

- stabilní internetové připojení

- stažení aplikace zoom

- preferované přístroje jako počítač, tablet, mobil s kamerou

4.5. Během konání online setkání dětského kroužku Tvořstoru přebírá zodpovědnost za účastníka jeho zákonný zástupce.

5. Náhrada hodin, storno poplatky u kurzů

5.1. Kurzy probíhající dlouhodobě (dva-a více online setkání) jsou pravidelným online setkáváním v předem určený den. V případě absence účastníka online kurzu (kupujícího) nelze náhradu hodin umožnit. Zajištění účasti na online setkávání je plně v kompetenci kupujícího.

5.2. Pro kurzy jednorázové (jedno-dva online setkání) platí, že pro závazné přihlášení na kurz je nutné zaplatit celou částku kurzovného, která je v případě neúčasti nevratnou zálohou.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako " osobní údaje").

6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z obchodních případů. 

6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Zákonný zástupce účastníka online kroužku Tvořstor souhlasí s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a její následné propagace -  veřejná prezentace činnosti Tvořstor na sociálních sítích a dalších propagačních událostí.

7. Ukládání cookies

7.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 

7.2. Obchodní případy včetně obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a jsou plně přístupné.

7.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Moravská 829/50, 62000 Brno, adresa elektronické pošty info@tvorstor.cz, telefon 608618788.

V Brně dne 11.1.2021